החוק לצמצום השימוש במזומן
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
29/05/2018

החוק לצמצום השימוש במזומן

"החוק לצמצום השימוש במזומן"

במרץ 2018

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ה-2015.

הצעת החוק המתבססת על המלצות "ועדת לוקר" לבחינת צמצום השימוש במזומן, קובעת כי מעל לסכומים מסוימים ייאסר על הצדדים לתת ולקבל תשלום במזומן, וזאת במגוון רחב של פעולות כספיות. ועדת לוקר סברה כי לשיקים מוסבים ולשיקים פתוחים יש מאפיינים דומים למזומן, ולכן יש להגביל גם את השימוש בהם. המגבלות על שימוש במזומן ייכנסו לתוקף בתוך כ-9 חודשים, ב-1 בינואר 2019, והמגבלות על השיקים – חצי שנה לאחר מכן, ב-1 ביולי 2019. ב-9 החודשים הראשונים שבהם יופעל ההסדר, לא יוטל עיצום כספי או קנס על מי שהפר את המגבלות בפעם הראשונה, וזאת כדי לאפשר לציבור תקופת הסתגלות.

על פי המוצע, תהיינה מספר מגבלות על שימוש במזומן:

שימוש במזומן בעסקאות: מוצע לקבוע כי בכל עסקה שערכה עולה על 11,000 ₪ (אם מדובר בעוסק) או 50,000 ₪ (אם מדובר במי שאינו עוסק), ייאסר תשלום התמורה במזומן גם אם התשלום במזומן הוא רק של חלק מהסכום.

שימוש במזומן כשכר עבודה, תרומה, מתנה או הלוואה: מוצע לקבוע כי בכל תשלום שכר עבודה, מתן תרומה, הענקת מתנה או מתן הלוואה, שערכו עולה על 11,000 ₪ (אם לשני הצדדים אין קרבה משפחתית) או 50,000 ₪ (אם לשני הצדדים יש קרבה משפחתית), תשלום במזומן יהיה אסור אפילו רק חלק מהסכום במזומן.

הגבלות על שימוש בשיקים – מוצע לקבוע כי אסור יהיה לתת "שיק פתוח" או שיק "מוסב על החלק". עוד מוצע לקבוע, כי לבנק יהיה אסור לפרוע שיק ללא ששם הנפרע נקוב בו ("שיק פתוח"), או שיק מוסב שעולה על 10,000 ₪ אם הוא הוסב יותר מפעם אחת או אם לא נקובים בו שמות המסב והנסב ומספר הזהות של המסב.

עוד לפי המוצע, לאחר שנה מיום כניסת החוק לתוקף, תוטל חובה על שר האוצר לבחון את שינוי הסכומים האמורים במזומן מ-8,000 ₪ ל-6,000 ₪ (לגבי עוסקים), ומ-25,000 ₪ ל-15,000 ₪ (לגבי מי שאינו עוסק). כמו כן, יהיה על שר האוצר לבחון האם לאסור לחלוטין על פרעונו של שיק מוסב בכל סכום שהוא (למעט אם ההיסב הוא לגוף פיננסי מפוקח, לשם פרעון השיק).

ענישה: לפי הצעת החוק, על עוסק שיפר את המגבלות על מזומן או שיקים יוטלו עיצומים כספיים, ועל מי שאינו עוסק שיפר את אותן המגבלות יוטלו קנסות פליליים (עם כוונה להפוך אותם לקנסות מנהליים). כדי לאפשר את אכיפת המגבלות המוצעות, מוצע להקים מערך של מפקחים שיוקנו להם סמכויות שונות של פיקוח ואכיפה..