חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
חוק למניעת הסתננות
29/05/2018
החוק לצמצום השימוש במזומן
29/05/2018

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים

"חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים"

תשע"ו-2016

באוגוסט 2016 פורסם "חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים" המסדיר מחדש את תחום נותני שירותי המטבע (צ'יינג'ים) ותחום האשראי החוץ מוסדי.

אחד החידושים העיקריים בחוק הוא הכפפתם, של נותני שירותים פיננסיים לפיקוחו של רגולטור פיננסי חדש אשר יסדיר את ענף נותני שירותי המטבע, ואת ענף האשראי החוץ מוסדי.

החוק מגדיר כי תפקידו של הרגולטור הוא לפקח באופן שיביא לפיתוחם וליצירת חלופה הולמת למערכת הבנקאית בתחום מתן השירותים הפיננסיים.

החוק קובע שני סוגי רישיונות לעיסוק במתן שירות פיננסי:

  1. רישיון למתן אשראי(יכנס לתוקף ב-1 ביוני 2017)
  2. רישיון למתן שירות בנכס פיננסי(יכנס לתוקף ב-1 ביוני 2018).

בעדכון זה, נבקש להרחיב בנוגע לחובת הרישוי הקבועה בחוק, סוגי הרישיונות הניתנים מכוחו ועיקרי התנאים לקבלת הרישיונות כאמור.

מי חייב לפעול על פי רישיון ?

כל אדם העוסק מתן שירותים בנכס פיננסי ובמתן אשראי כדרך עיסוק.

מתן אשראי כעיסוק:

המונח מתן אשראי מגדיר כפעילות של מתן הלוואות, העמדת מסגרת אשראי, ניכיון שיקים, שירותי פקטורינג או ערבות להתחייבותו של אחר.

מתן שירות בנכס פיננסי כעיסוק:

המונח שירות בנכס פיננסי מוגדר כפעילות של החלפת נכס פיננסי אחד באחר או ניהול ושמירה של נכס פיננסי. להבדיל מהמונח מתן אשראי, המונח “נכס פיננסי” מוגדר בחוק כרשימה סגורה של נכסים הכוללים, בין היתר, מזומן, שיק, שטר חוב, שטר חליפין, המחאה בנקאית או המחאת נוסעים, כרטיסים נטענים בסכומים מסוימים, ניירות ערך למוכ”ז ומטבע וירטואלי.

סוגי הרישיונות למתן שירותים פיננסיים:

החוק מגדיר ארבעה סוגי רישיונות לפי סוג השירות והיקף הפעילות:

(א) רישיון בסיסי למתן אשראי;

(ב) רישיון מורחב למתן אשראי,

(ג) רישיון בסיסי למתן שירותים בנכס פיננסי

(ד) רישיון מורחב למתן שירותים בנכס פיננסי.

כל עיסוק בשירות פיננסי מחייב רישיון בסיסי ואילו היקפי פעילות נרחבים מחייבים קבלת רישיון מורחב.

עוסקים במתן אשראי נדרשים לקבל רישיון מורחב מקום בו יש להם צבר אשראי של לפחות 25 מיליוני ש”ח. כאשר המונח צבר אשראי מוגדר כהיקף החובות של מקבלי האשראי לנותן האשראי בתוספת 10%.

 העוסקים במתן שירות בנכס פיננסי נדרשים לרישיון מורחב מקום בו מחזור העסקים שלהם עולה על 30 מיליוני ש”ח.

 

תנאים לקבלת רישיון:

רישיון בסיסי – התנאים לקבלת רישיון בסיסי כוללים בדיקת מהימנות ובדיקת איתנות פיננסית, תוך אבחנה בין מבקש רישיון שהוא יחיד לבין תאגיד.

הדרישות נועדו להבטיח כי מי שעוסק במתן השירותים הפיננסיים הינו גורם נורמטיבי ללא מעורבות בפעילות פלילית חמורה בעבר או בהווה, בדגש על עבירות פיננסיות והלבנת הון.

בהקשר זה, אחד החידושים בחוק הוא הגדרת המונח “בעל השפעה” ביחס לנותן שירות פיננסי שהוא יחיד, וזאת כמי שיכול לכוון את פעילותו של נותן השירותים הפיננסיים. החוק קובע כחזקה כי מי שמממן למעלה מ-50% מהיקף הפעילות של נותן השירותים הפיננסיים הוא בעל השפעה. בהתאם, בדיקת המהימנות הנדרשת לצורך קבלת הרישיון, תעשה גם ביחס לבעל השפעה וזאת במטרה להילחם בהלבנת הון הנעשית באמצעות נותני שירותים פיננסיים בין היתר באמצעותה שימוש באנשי קש.

כאשר מדובר בתאגיד, בדיקות המהימנות תבוצענה גם ביחס לבעלי השליטה ונושאי המשרה שבו.

רישיון בסיסי למתן שירות בנכס פיננסי נדרש להציג איתנות פיננסית וזאת באמצעות הון עצמי מזערי של 300,000 ש”ח ומבקש רישיון בסיסי למתן אשראי נדרש להון עצמי מזערי של 500,000 ש”ח.

 

רישיון מורחב – רישיון מורחב יינתן רק לתאגידים הרשומים בישראל (וזאת בשונה מהרישיון הבסיסי שיכול להינתן גם ליחידים).

עם קבלת רישיון מורחב, יחולו על נותן השירותים הפיננסיים חובות נוספות מתחום הממשל התאגידי. נותן השירותים הפיננסיים יידרש למנות דירקטוריון המונה לפחות של 3 דירקטורים ולמנות רואה חשבון מבקר כאילו היה התאגיד חברה ציבורית ועוד.

תנאי להוכחת איתנות פיננסית לצורך קבלת רישיון מורחב למתן שירות בנכס פיננסי הוא כי למבקש יהיה הון עצמי של 1,000,000 ש”ח ואילו תנאי לצורך קבלת מתן אשראי נדרש הון עצמי מזערי הנע בין 1,000,000 ש”ח ל-4,000,000 ש”ח, בהתאם לצבר האשראי של המבקש.

בנוסף, החוק מפרט שורה של שיקולים שעל המפקחת לשקול, בבואה להחליט בבקשה למתן רישיון מורחב וזאת בנוסף לשיקולי ההתאמה הנשקלים בהקשר של הרישיון הבסיסי, דוגמת התכנית העסקית של מבקש הרישיון, האמצעים הכספיים ומקורות המימון של מבקש הרישיון, ושיקולים אחרים של טובת הציבור. שיקולים אלה מטרתם להבטיח את רצינותו של מבקש הרישיון המורחב ואת יכולתו להוציא לפועל את תכניותיו ולפעול כגורם משמעותי בשוק אשר יכול, בין השאר, להגביר את התחרותיות בשוק ולתרום לפיתוחו לטובת הצרכנים.